fbpx
en
Zoekopdracht
Algemene filters
Alleen exacte overeenkomsten

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze webpagina beschrijft de voorwaarden van een wettelijke overeenkomst (de "Gebruiksvoorwaarden") tussen u en SUCULTURE, die de manier regelen waarop u SUCULTURE en bijbehorende diensten gebruikt. Door deze website te bezoeken, te klikken op de knop "Account maken" bij het registreren van een SUCULTURE-account, inclusief het plaatsen van een advertentie of opmerking; u erkent dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u, nadat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, er vrijwillig mee instemt gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden. U stemt er ook mee in om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van deze website, het gebruik van internet en de activiteiten die gepaard gaan met het gebruik van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Website.

Websitegebruik

U kunt onze startpagina openen en door onze site bladeren zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven, informatie opslaan die is verzameld door cookies die we gebruiken, webbakens en andere vergelijkbare technologieën voor het opslaan van informatie om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden en voor advertenties doeleinden.

U zult in verband met uw gebruik van deze website: (a) het gebruik van de website niet hinderen of verstoren; (b) kopteksten vervalsen of op enigerlei wijze identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van informatie te verhullen; (c) het uploaden, posten, verzenden, publiceren of distribueren van materiaal dat de rechten van SUCULTURE schendt, schendt, schendt of anderszins schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken, patenten, privacy- of publiciteitsrechten of enig ander eigendomsrecht; (d) de Website of enige informatie gebruiken of proberen te gebruiken op een manier die niet is toegestaan, of op een zodanige manier dat ongeoorloofde toegang tot of toegang tot de Website/computersystemen van een andere persoon of entiteit wordt verkregen; of (e) het uploaden, posten, verzenden, publiceren of distribueren van materiaal of informatie die gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot andere aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetgeving. 

Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

De volgende bepalingen kunnen worden ingeperkt of verboden door de wetten van bepaalde jurisdicties. In dergelijke gevallen moeten de voorwaarden hiervan worden gelezen als een uitsluiting of beperking van een dergelijke voorwaarde om aan dergelijke wetgeving te voldoen. Wij verklaren of garanderen niet dat de informatie die toegankelijk is via deze website juist, volledig of actueel is. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik dat u van dergelijke informatie maakt.

De informatie op deze website is niet geschreven om aan uw individuele vereisten te voldoen en het is uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf er voorafgaand aan het gebruik van de informatie of diensten van deze website van te overtuigen dat deze geschikt zijn voor uw doeleinden.

Hoewel we alle redelijke pogingen ondernemen om virussen van de website uit te sluiten, kunnen we een dergelijke uitsluiting niet garanderen en wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor virussen. Daarom wordt u aangeraden om alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie of afbeeldingen van deze website downloadt, inclusief toegang tot de SUCULTURE-diensten vanaf een mobiel apparaat en het gebruik van een SUCULTURE mobiele applicatie.

Alle garanties, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, worden hierbij uitgesloten.

Vergoeding 

U zult ons schadeloosstellen (inclusief al onze werknemers) en ons schadeloos houden en ons vrijwaren van en tegen elke vorm van schade en hoe dan ook ontstaan, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, compenserende, gevolgschade, directe, voorbeeldige, incidentele, indirecte schade , punitieve of speciale schade of enige aansprakelijkheid die u mogelijk hebt jegens een derde partij, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor een beschrijving van een post - de onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, obscene of onfatsoenlijke informatie, of materiaal van welke aard dan ook dat de rechten van een andere partij schendt of schendt, inclusief maar niet beperkt tot transmissies die gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met toepasselijke wetgeving.

Met betrekking tot eventuele geschillen tussen u en andere SUCULTURE-gebruikers, vrijwaart u ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van alle claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard , bekend of onbekend, voortkomend uit of in enig opzicht verband houdend met dergelijke geschillen.

SUCULTURE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om inhoud te verwijderen, lidmaatschapsrechten geheel of gedeeltelijk uit te schakelen of te beëindigen en/of toegang tot alle of een deel van de SUCULTURE-diensten te weigeren, te beperken, op te schorten of te beëindigen, indien SUCULTURE naar eigen goeddunken bepaalt , dat er een handeling heeft plaatsgevonden die ongepast wordt geacht in strijd met de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, met name als er activiteiten plaatsvinden op uw account die een bedreiging vormen voor SUCULTURE, gebruikers en/of het publiek, schade of een inbreuk op de Services, in strijd is met rechten van derden, en in het bijzonder met toepasselijke wet- of regelgeving.

SUCULTURE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebrek aan prestatie, of voor het onvermogen door ons om te voldoen aan deze voorwaarden, in omstandigheden waarin dergelijke incidenten redelijkerwijs buiten onze controle liggen. Bovendien worden de SUCULTURE-services en uw toegang tot de services geleverd "zoals ze zijn" en wijst SUCULTURE uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet met betrekking tot uw toegang, de werking en beschikbaarheid van onze sites, services, applicaties of tools en gebruik .

Bemiddeling bij conflicten.

Alle delen van deze overeenkomst worden beschouwd als een "schriftelijke overeenkomst om te bemiddelen" en zijn van toepassing op alle gebruikers van de SUCULTURE-diensten. U en SUCULTURE gaan ermee akkoord dat we van plan zijn dat deze Overeenkomst en de hierin vermelde voorwaarden voldoen aan de "schriftelijke" vereiste van kennisgeving om te bemiddelen en van toepassing zijn op alle toepasselijke geschillen tussen u en SUCULTURE. Deze “Overeenkomst tot Bemiddeling” kan alleen worden gewijzigd of beëindigd in onderling overleg tussen jou en SUCULTURE.

Eerste - Probeer op te lossen. Mocht u of SUCULTURE kennis krijgen van een Geschil, dan stemmen u en SUCULTURE ermee in om eerst een schriftelijke kennisgeving aan de ander te sturen, met daarin details van het genoemde Geschil, samen met een voorgestelde oplossing van de kwestie. Onze kennisgeving aan u wordt verzonden onder voorbehoud van de meest recente contactgegevens die u ons heeft verstrekt. Desalniettemin, als dergelijke informatie niet bestaat of als dergelijke informatie niet actueel of nauwkeurig is, heeft SUCULTURE geen verdere verplichtingen onder deze overeenkomst. Pogingen tot een oplossing zullen te goeder trouw worden gedaan, maar niets in deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een verplichting van u of SUCULTURE om het geschil op te lossen op voorwaarden die niet wederzijds minnelijk zijn.

Bemiddeling van de meeste geschillen. Als we een Geschil niet kunnen oplossen zoals hierin uiteengezet binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de kennisgeving, stemmen we er allebei mee in het Geschil voor te leggen aan formele bemiddeling.

Mediation biedt een snelle oplossing van geschillen, in tegenstelling tot het voeren van een langdurige gerechtelijke procedure. Alle partijen bij de bemiddeling hebben recht op hun eigen kosten. De beslissing van de bemiddelaar moet bestaan uit een schriftelijke verklaring waarin de positie van elke claim van het geschil wordt uiteengezet, en moet een verklaring bevatten van de essentiële bevindingen en conclusies waarop de beslissing en eventuele toekenning is gebaseerd.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze voorwaarden en de disclaimer en elke claim gebaseerd op het gebruik van informatie van deze website worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met "Engels recht" en "de wetten van Engeland en Wales", waarbij de "High Court in London" jurisdictie heeft, en SUCULTURE kan ervoor kiezen om elke beslissing af te dwingen in uw lokale rechtbanken.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop we ons bedrijf behandelen, neem dan contact met ons op via info@suculture.com.

Voorwaarden, wijzigingen en beëindiging

HOUD ER REKENING MEE DAT DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD DOOR SUCULTUUR IN ZIJN ENIGE DISCRETIE VAN TIJD TOT TIJD.

Dit kan updates zijn van de functionaliteit van onze Services, of services die worden beheerd door onze gelieerde ondernemingen, of in het geval van belangrijke wijzigingen in de regelgeving.

We zullen alle redelijke inspanningen doen om alle gebruikers op de hoogte te stellen van materiële wijzigingen in deze voorwaarden, zoals door middel van kennisgevingen op SUCULTURE, en via het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden hierin.

Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zal SUCULTURE een nieuw exemplaar van de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst beschikbaar stellen op de SUCULTURE-website. We zullen ook de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan de Gebruiksvoorwaarden bijwerken.

Dienovereenkomstig zijn alle updates gedateerd bovenaan deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst, wat de ingangsdatum van dergelijke Voorwaarden weerspiegelt (“de Laatst Bijgewerkt”). Alle wijzigingen aan de gebruiksvoorwaardenovereenkomst zijn onmiddellijk van kracht voor alle leden van de SUCULTURE-website.

Als u de SUCULTURE-diensten blijft gebruiken na de kennisgeving en datum van de nieuwe voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke nieuwe voorwaarden en wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden of enige wijziging(en), moet u de toegang tot of het gebruik van deze website stopzetten.